Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Preguntas frecuentes

¿Como podo acceder á aplicación?

A aplicación permite dous tipos de acceso:

  • CON certificado dixital
  • SEN certificado dixital

¿Que certificados dixitais podo utilizar?

A aplicación utiliza o servizo de validación de certificados do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. A lista de certificados válidos pódese consultar no seguinte enderezo https://www11.mityc.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp

O DNI electrónico é aceptado pola aplicación

Para realizar operacións telemáticas tendo como certificado de acceso o DNI electrónico, deberá instalar no seu ordenador o certificado raíz que se poderá descargar dende o seguinte enderezo http://www.policia.es/dnie/descargas/index.html

Se se produce un erro ao introducir o pin do certificado, ao volver intentar acceder á páxina dá un erro do tipo A páxina require un certificado de cliente ¿como podo acceder de novo á aplicación?

Para poder continuar, hai que pechar o navegador e acceder de novo á aplicación

¿Para que serven os resgardos que emite a aplicación?

Ao encher os datos básicos da solicitude recibirá un resgardo con usuario e contrasinal. Este resgardo permite acceder á solicitude, ben para consultala, a modificar ou continuar enchéndoa, no caso de que non se completase, tantas veces como se desexe e sempre que non se enviase. Tamén valerá para, posteriormente, poder emendar a solicitude. En caso de acceder con certificado dixital, pódese facer uso indistinto do certificado ou dos datos do resgardo.

Se se envía a solicitude, recíbese un segundo resgardo que permitirá posteriormente facer consultas sobre a solicitude e sobre o estado do expediente asociado. Como no caso anterior, se se realizou o trámite usando un certificado dixital, non é necesario utilizar os datos do resgardo.

¿Que acontece se non podo imprimir a solicitude?

Se ao imprimir unha solicitude, aparece a mensaxe: "Elemento emerxente bloqueado. Para ver este elemento emerxente ou consultar opcións adicionais, faga clic aquí". Dar á opción: "Permitir sempre elementos emerxentes deste sitio".

¿Como podo consultar unha solicitude gravada?

Se se accedeu con certificado dixital, accedendo á aplicación a través deste poderá obter a lista de solicitudes realizadas con ese certificado.

Se non utilizou certificado, ao cubrir os datos básicos, o sistema proporcionoulle un resgardo con usuario e contrasinal para posteriores consultas.

En caso de enviar a solicitude, esta non pode ser consultada a través da aplicación de solicitudes. Poderase consultar a través da opción Consulta de estado de solicitudes.

¿Como podo modificar unha solicitude gravada?

Se non se enviou, pódese modificar a solicitude tantas veces como sexa necesario, ben accedendo con certificado á lista de solicitudes realizadas con ese certificado, ou utilizando o usuario e o contrasinal proporcionados polo sistema. Unha vez enviada a solicitude, xa non se pode modificar.

¿Que podo facer se perdo o meu contrasinal?

Se o acceso á aplicación o realizou sen certificado dixital, deberá gardar con extremo celo os datos de usuario e contrasinal que lle proporciona o sistema ao cubrir a solicitude e/ou enviala. O extravío do devandito contrasinal imposibilitará o acceso aos datos do expediente mediante este.

Non obstante, se é posuidor dun certificado dixital, poderá utilizalo para acceder á aplicación e consultar cantas solicitudes cubrise.

O acceso á aplicación con certificado dixital permite a consulta ou modificación dos datos mediante o uso do devandito certificado ou dos datos de usuario e contrasinal proporcionados polo sistema, polo que a perda do devandito contrasinal non traerá consecuencia ningunha.

¿Débese incluír o enderezo de correo electrónico na solicitude?

O enderezo de correo electrónico, aínda que é un campo opcional, é de grande utilidade, pois lle permite recibir os resgardos emitidos pola aplicación para posteriores consultas na súa conta de correo electrónico. En caso de non existir esa conta, deberá imprimir ou gardar os resgardos que emite a aplicación.

¿Que vantaxes ten enviar a solicitude e os anexos?

Ademais da comodidade que poida supoñer enviar os anexos a través de correo electrónico, co resgardo con número de rexistro, ou accedendo a través do seu certificado dixital se o utilizou para o envío, poderá consultar posteriormente o estado do seu expediente a través de Internet. Tamén poderá realizar emendas a través de Internet. En ningún caso o envío será válido sen a presentación do orixinal da solicitude nun rexistro presencial.

Se envío a través da aplicación a solicitude e non rexistro a orixinal nun rexistro presencial ¿que acontece?

A solicitude dáse por non presentada a todos os efectos.

¿Que tipos de arquivo se poden anexar?

Permítese anexar arquivos coas seguintes extensións .doc, .rtf, .xls, .txt, .pdf, .ppt, .zip y .rar e cun tamaño máximo de 3M por arquivo.

¿Como se cubren os anexos?

A aplicación só permite encher a solicitude. Para cubrir os anexos, hai que descargalos na alínea descarga de impresos, e enchelos co editor de texto correspondente.

Na devandita alínea só poderán descargarse seis dos oito documentos que se relacionan ao final da convocatoria, concretamente os referenciados como Anexos. Os outros dous documentos achegaraos o solicitante en modelo libre.

¿Que fago se o anexo III ocupa máis de 3 Mb?

Quitar do anexo planos, facturas..., etc. e anexalos como outros arquivos, poñendo na etiqueta de que información se trata.

Outra opción é enviar a información en arquivos comprimidos. A aplicación admite arquivos .zip e .rar como formatos de compresión.

¿Cantos arquivos anexos se poden achegar?

Ademais dos 8 arquivos que hai que anexar de forma obrigatoria, pódense anexar ata 4 arquivos máis. Recoméndase etiquetalos con nomes que describan o seu contido.