Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Descarga de Impresos

Autorización Representante Presentación Solicitud Telemática

Ayuda de mínimis para pequeños proyectos de inversión (convocatoria 2018).

Anexo 1

Anexos

1. Memoria del proyecto de inversión (Anexo 2).

2. Declaración responsable del no inicio de las inversiones (Anexo 3).

3. Declaración de otras ayudas obtenidas (Anexo 4).

4. Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones (Anexo 5).

5. Declaración responsable de no estar incurso en supuestos que impiden obtener la condición de beneficiario de ayudas, en aplicación de lo previsto en la normativa comunitaria europea (Anexo 6).